ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

1. CEL I ZAKRES ZAWIADOMIENIA

Niniejsze zawiadomienie ma na celu wyjaśnić w jaki sposób Rengaard sp. z o.o. („Rengaard”, „my”, „nas” i „nasze”) będzie obchodzić się z Twoimi Danymi Osobowymi oraz określa informacje, w tym informacje osobowe wyszczególnione poniżej odnoszące się do Ciebie („Dane Osobowe”), które będą zbierane i przetwarzane przez Rengaard sp. z o.o.  i/lub w jej imieniu przez podmioty trzecie świadczące usługi na jej rzecz w kontekście współpracy pomiędzy nami a Tobą. 
Administratorem twoich Danych Osobowych jest Rengaard sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-350), Plac Kaszubski 8/205. KRS: 0000847010  Ogólnie, za Twoje Dane Osobowe będzie odpowiadał Rengaard.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego zawiadomienia, prosimy o kontakt na adres: [email protected] .

2. ZASTOSOWANIE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA

Niniejsze zawiadomienie może w przyszłości podlegać aktualizacjom.

W każdym przypadku przysługują ci pewne prawa na mocy prawa dotyczącego ochrony danych.  W szczególności przysługuje ci w każdym czasie prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

W zależności od charakteru naszej współpracy, możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe:

 • Jeżeli jesteś osobą do kontaktów marketingowych / biznesowych, Twoje imię i nazwisko, stanowisko pracy, dane kontaktowe, czynności służbowe.
 • Jeżeli używasz naszej strony internetowej, informacje na temat Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, Twojej lokalizacji oraz adresu IP, informacje na temat używanej przez Ciebie przeglądarki oraz data i godzina Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, a w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego dodatkowo dane podane przez Ciebie  w tym formularzu,
 • Jeżeli zachodzi interakcja pomiędzy Tobą a naszymi kontami w mediach społecznościowych, zbieramy Twoje Dane Osobowe w zakresie obejmującym Twoje imię i nazwisko, lokalizację, kraj, stanowisko służbowe, miejsce pracy, obszary zainteresowania, o ile te typy danych osobowych są widoczne na Twoich kontach w mediach społecznościowych,
 • Jeżeli jesteś klientem: Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące fakturowania, szczegóły Twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem,, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez Ciebie lub w Twoim imieniu,
 • Jeżeli jesteś potencjalnym klientem: Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły Twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez Ciebie lub w Twoim  imieniu. 

4. OSOBY DO KONTAKTÓW BIZNESOWYCH I MARKETINGOWYCH

Jeżeli jesteś osobą do kontaktów marketingowych / biznesowych, możemy pozyskiwać, zbierać oraz przetwarzać Twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu promowania działalności biznesowej Rengaard sp. z.o.o.;
 • W celu nawiązania, rozwijania i podtrzymywania relacji z Tobą;
 • W celu zarządzania i administrowania naszymi relacjami z osobami do kontaktów biznesowych/marketingowych reprezentujących klienta/potencjalnego klienta;
 • W celu wysyłania ci pocztą tradycyjną informacji marketingowych,
 • W celu przeprowadzania badań satysfakcji klientów oraz innego rodzaju ankiet;

Zawsze będziesz miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji marketingowych (wycofać wcześniej udzieloną zgodę lub złożyć sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych) zgłaszając rezygnację w formie elektronicznej na adres  [email protected] .

5a. UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać Twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu utrzymania, ulepszania, testowania oraz monitorowania efektywności strony internetowej
 • W celu monitorowania danych takich jak liczba gości, dane dotyczące ruchu na stronie oraz prawidłowości dot. danych demograficznych;
 • Aby upewnić się, że zawartość strony internetowej jest prezentowana w możliwie najbardziej efektywny sposób, aby usprawnić korzystanie z niej;
 • W celu powiadamiania Cię o wszelkich zmianach dotyczących naszej strony internetowej i/lub naszych usług; oraz
 • W celu prowadzenia korespondencji/udzielenia odpowiedzi w związku ze zgłoszonymi zapytaniami poprzez formularz kontaktowy.

Pozyskujemy, zbieramy oraz przetwarzamy takie informacje osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na chęci zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania strony internetowej oraz w celu analizy, które z prezentowanych na stronie treści są najbardziej interesujące dla osób odwiedzających stronę. Pozwala nam to na udostępnianie strony internetowej w sposób ciągły oraz na ulepszanie jej tak, by lepiej odpowiadała potrzebom odwiedzających. Przesłankę prawnie uzasadnionego interesu wykorzystujemy również aby udzielić  odpowiedzi/prowadzić korespondencję w związku ze zgłoszonym zapytaniem poprzez formularz „Skontaktuj się z nami”. 

5b. UŻYTKOWNICY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jeżeli odwiedzasz nasze konta w mediach społecznościowych, możemy pozyskać, zbierać i przetwarzać Twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu rozpoznania danych demograficznych oraz zrozumienia preferencji i zainteresowań osób odwiedzających nasze konta w mediach społecznościowych aby zapewniać im lepiej dopasowane treści i informacje (profilowanie)
 • W celu optymalizacji osób odwiedzających nasze konta w mediach społecznościowych oraz kierowania treści do właściwego odbiorcy.

6. OBECNI KLIENCI

Jeżeli jesteś jednym z naszych obecnych klientów, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać Twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu prowadzenia procesów administracyjnych, finansowych i operacyjnych;
 • W celu zapoznawania się oraz udzielania odpowiedzi na korespondencję i zapytania, które do nas kierujesz;
 • W celu monitorowania poziomu sprzedaży i obserwowania prawidłowości dotyczących sprzedaży;
 • W celu realizacji zamówień i zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z wszelkich zawartych z Tobą umów sprzedażowych;
 • W celu przetwarzania płatności finansowych
 • W celu zawierania umów z organizacją, z którą jesteś związany;
 • W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • W celu podejmowania wobec Ciebie działań marketingowych.
 • W celu zapewnienia zgodności z prawem spółek obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej;
 • W celu przeprowadzania badań satysfakcji klientów oraz innego rodzaju ankiet;

Pozyskujemy, zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 • nasz prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia funkcjonowania naszej działalności oraz podtrzymywania naszej relacji z Tobą;
 • konieczność wynikającą z faktu zawarcia i wykonywania umowy z Tobą;
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami;
 • konieczność wynikająca z faktu, że przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym wynikającym z obowiązującego nas prawa w Polsce i Unii Europejskiej;
 • Twoją zgodę na podejmowanie wobec Ciebie działań marketingowych. W przypadku, gdybyś nie chciał dostarczyć nam swoich Danych Osobowych, abyśmy mogli przetwarzać je w powyższych celach, nie będziemy w stanie świadczyć usług ani sprzedawać ci naszych produktów.

7. POTENCJALNI KLIENCI

Jeżeli jesteś jednym z naszym potencjalnych klientów, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać Twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu rozwijania i podtrzymywania relacji z Tobą;
 • W celu zarządzania i administrowania naszymi relacjami z potencjalnymi klientami;
 • W celu przygotowania do zawarcia umowy;
 • W celu podejmowania wobec Ciebie działań marketingowych. Pozyskujemy, zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozwijaniu i podtrzymywaniu z Tobą relacji biznesowej;
 • konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie; 
 • Twoją zgodę na podejmowanie wobec Ciebie działań marketingowych.
 •  

8. UJAWNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od charakteru związku, który Cię z nami łączy, możemy ujawnić niektóre lub wszystkie Dane Osobowe otrzymane od Ciebie i uzyskane o Tobie następującym podmiotom/osobom: udziałowcom  Rengaard , usługodawcom świadczącym usługi wsparcia, usługodawcom świadczącym usługi związane z IT oraz stroną internetową, spółkom zajmującym się marketingiem, agencjom PR-owym, drukarniom, agencjom reklamowym oraz innym dostawcom, innym osobom z naszej organizacji, podmiotom/osobom trzecim zaangażowanym       w przygotowanie lub organizowanie wydarzeń lub w nich uczestniczących, profesjonalnym doradcom takim jak doradcy podatkowi i radcy prawni, konsultantom i księgowym, władzom ustawodawczym (np. organom ścigania oraz organom publicznym) oraz stronom trzecim                 w związku ze sprzedażą lub zakupem Rengaard lub majątku posiadanego przez Rengaard.  

Zobowiązanie do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Sklep internetowy www.biurogdynia.net stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli chodzi o Dane Osobowe osób do kontaktów biznesowych i marketingowych to, co do zasady, są one przechowywane przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji lub wycofania zgody/złożenia sprzeciwu. W momencie kiedy ustalimy, że przechowywanie przez nas przedmiotowych Danych Osobowych nie jest już niezbędne, zostaną one usunięte z naszych systemów. 
Jeśli chodzi o Dane Osobowe użytkowników Strony internetowej to, są one przechowywane przez okres 12 miesięcy od czasu ostatniej wizyty na stronie.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe użytkowników mediów społecznościowych to są one przechowywane przez okres 12 miesięcy od czasu publikacji w mediach społecznościowych.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe obecnych klientów to są one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowo-rachunkowego. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody      albo naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy je przechowywać do czasu wycofania zgody/zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania. 
Jeśli chodzi o Dane Osobowe potencjalnych klientów to są one przechowywane przez okres           12 miesięcy od momentu ich pozyskania albo do czasu wycofania zgody/zgłoszenia sprzeciwu. 
Należy zauważyć, że w pewnych okolicznościach możemy przechowywać Twoje dane przez dłuższy okres czasu, na przykład jeżeli dochodzimy roszczeń lub bronimy się przed nimi lub jeżeli mamy podstawy by sądzić, że zgodnie z prawem lub oczekiwaniami odpowiednich organów powinniśmy zachować Twoje Dane Osobowe.

10. TWOJE PRAWA I JAK Z NICH SKORZYSTAĆ

Przysługuje Ci szereg praw w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych. Prawa te obejmują zwłaszcza prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych, tam gdzie takie przetwarzanie prowadzone jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Należy zauważyć,  że w niektórych przypadkach prawa te mogą nie być absolutne.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”.

PrawoWięcej informacji
Prawo do sprzeciwuW każdym czasie przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w oparciu o podstawę prawną polegającą na realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Kiedy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zawsze bierzemy pod uwagę i równoważymy wszelki potencjalny wpływ jaki może to mieć na Ciebie i Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać Twoich Danych Osobowych do działań, których wpływ na Ciebie jest bardziej znaczący od naszych interesów (chyba, że posiadamy na to Twoją zgodę lub jest to dozwolone lub wymagane prawem Polski lub Unii Europejskiej).
Prawo do dostępuPrzysługuje Ci prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas Twoich Danych Osobowych oraz do dostępu do informacji o Tobie, które znajdują się w naszym posiadaniu. Opłaty za złożone wnioski o udostępnienie danych będą pobierane jedynie wówczas, gdy w naszym odczuciu Twoje żądanie jest nieuzasadnione lub nadmierne.
Prawo do sprostowaniaPrzysługuje Ci prawo do zażądania sprostowania lub uzupełnienia Danych Osobowych, które Cię dotyczą, znajdujących się w naszym posiadaniu. 
Prawo do usunięciaW pewnych okolicznościach możesz również zażądać usunięcia Twoich Danych Osobowych, na przykład jeżeli skorzystasz z prawa do sprzeciwu (patrz powyżej), wycofasz zgodę (patrz poniżej), a my nie będziemy mieli powodu, który pozwoli nam na dalsze przetwarzanie Twoich Danych Osobowych lub jeżeli nie będziemy już potrzebowali Twoich Danych Osobowych do celów określonych w niniejszym zawiadomieniu. 
Prawo do ograniczenia przetwarzaniaW pewnych przypadkach masz prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich Danych Osobowych, w tym w przypadku, gdy masz podstawy by sądzić, że posiadane przez nas dane są niepoprawne lub że sposób w jaki wykorzystujemy informacje o Tobie jest sprzeczny z prawem. Jeżeli w sposób skuteczny skorzystasz z tego prawa, będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe i nie będziemy w inny sposób ich przetwarzać do momentu wyjaśnienia tych kwestii. 
Prawo do przenoszenia danychMożesz zażądać od nas dostarczenia Ci twoich Danych Osobowych, które nam podałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz możesz zażądać abyśmy przesłali twoje Dane Osobowe bezpośrednio innemu administratorowi danych, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Z tego prawa możesz skorzystać jedynie gdy: (1) przetwarzamy twoje Dane Osobowe za Twoją zgodą lub w przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania zawartej z Tobą umowy; oraz (2) przetwarzanie jest prowadzone w sposób zautomatyzowany.
 Prawo do wycofania zgodyMożesz wycofać w dowolnym momencie zgodę (jeśli ją wyraziłeś), przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Z powyższych praw można skorzystać składając stosowne żądanie w formie elektronicznej na adres  [email protected]

Będziemy Cię bezzwłocznie informować o wszelkich podjętych przez nas działaniach dotyczących złożonego żądania w związku z jakimkolwiek z tych praw, w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od złożenia żądania. Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, jeżeli okaże się to konieczne, aczkolwiek w wypadku powstania takiej sytuacji zostaniesz o tym poinformowany. Informujemy, że możemy Cię prosić o zweryfikowanie Twojej tożsamości, jeżeli będziesz chciał skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Ci praw dotyczących ochrony danych.

Przysługuje ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią strony www.uodo.gov.pl .

11. ZMIANY DO NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA ORAZ PYTANIA

Treść niniejszego zawiadomienia może podlegać zmianom w całości lub w części, wedle naszego uznania. Wszelkie zmiany będą wchodziły w życie natychmiast po przekazaniu Ci zmienionego zawiadomienia.

Jeżeli kiedykolwiek postanowimy wykorzystać Twoje Dane Osobowe w sposób znacząco różniący się od sposobu opisanego w niniejszym zawiadomieniu, lub od sposobu przekazanego ci w jakiejkolwiek innej formie podczas gdy były zbierane, zostaniesz o tym powiadomiony, oraz będziesz miał prawo wybrać, czy chcesz abyśmy wykorzystywali Twoje Dane Osobowe w tenże nowy sposób.

Jeżeli masz jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki Twoje Dane Osobowe są wykorzystywane lub przetwarzane przez  Rengaard , prosimy o złożenie takiego zapytania, uwag lub wątpliwości w formie elektronicznej na adres:  [email protected] .