§ 1 Postanowienia ogólne oraz definicje

1.1 Właścicielem i operatorem witryny internetowej pod adresem www.biurogdynia.net  jest Rengaard Sp z o. o. pod adresem: Plac Kaszubski 8 / 205, 81-350 Gdynia,  NIP 5862357122, REGON 386407219, wpisaną przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, numer KRS: 0000847010  , kapitał zakładowy: 5000 zł wpłacony w całości.

1.2 Miejscem zawierania umów sprzedaży jest biuro  punkt sprzedaży położony pod adresem: Plac Kaszubski 8 / 205, 81-350 Gdynia,

1.4 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
 2. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji usług w Sklepie;
 3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup usług w Sklepie;
 4. d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.

1.6 Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.

1.7 Witryna przeznaczona jest dla – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,  która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę. Nie świadczymy usług dla osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz usług dla firm w celach nie związanych prowadzoną działalnością.

1.8 Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.9 Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.

1.10 Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 2. b) korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny Biurogdynia.net
 3. c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).

1.11. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

 1. a) podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane zamawiającego;
 2. b) dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 1.10 Regulaminu.

1.12. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 1.13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,  która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę.

Nie świadczymy usług dla osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz usług dla firm w celach nie związanych prowadzoną działalnością.

Witryna – witryna internetowa pod adresem www.biurogdynia.net

Sklep – biuro na godziny pod adresem – Plac Kaszubski 8 / 205, 81-350 Gdynia

Regulamin – niniejszy Regulamin witryny internetowej www.biurogdynia.net

Usługa – znajdujące się w asortymencie Sklepu usługi oferowane z wykorzystaniem Witryny;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Usługi.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 Wymagania techniczne do zapytania i zapytanie o ofertę

3.1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest dokonanie Rejestracji, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

3.2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być też składane telefonicznie pod numerem +48 881448 882. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie pod numerem wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Gdyni, adres: Plac Kaszubski 8 / 205, 81-350 Gdynia

3.3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionej Usługi .

3.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

3.5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

3.6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

 1. a) Usługa jest niedostępna ;
 2. b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
 3. c) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

3.7. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia i:

 1. a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
 2. b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
 3. c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.

3.8. Informacja o koszcie usługi i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży pojawią się po dokonaniu wyboru  w podsumowaniu Zamówienia.

3.9. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili opłacenia zamówionej usługi.

3.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Usług, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia. 3.11. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

§ 4 Realizacja zamówienia

4.1 Termin realizacji zamówionej usługi określony jest w złożonym Zamówieniu przez Klienta. O przewidywanym terminie realizacji usługi Klient zostanie poinformowany w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia.

4.2 Realizacja Usługi następuje w momencie wykorzystania usługi w terminie określonym w zarezerwowanym w Zamówieniu.

§ 5 Ceny i metody płatności

5.1  Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami netto wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Usługi w chwili składania Zamówienia.

5.2 Obowiązującym strony umowy sprzedaży cennikiem jest cennik znajdujący się na chwilę składania zamówienia w witrynie www.biurogdynia.net

5.3  Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę netto zamawianych Usług oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.

5.4. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

 1. elektronicznie poprzez wykonanie przelewu na numer konta bankowego o numerze: 14 1050 1764 1000 0090 8099 4982
 2. płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

5.5  Rengaard Sp z o. o. zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Użytkowników, na podstawie indywidualnych ustaleń. 5.6  Użytkownik chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy

§ 7 Reklamacje 

 1. Reklamację może złożyć Usługobiorca zamawiający usługę w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.
 2. Usługobiorcy mogą skład reklamacje wyłącznie w formie mailowej w terminie 30 dni
  od wykonania usługi.
 3. Usługobiorca składając reklamacje zobowiązany jest przedstawić dokumentację
  opisującą problem.
 4. Ewentualne reklamacje są załatwiane przez strony polubownie w terminie do 30 dni
  po otrzymaniu reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin obowiązuje od 15 04 2021r